Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarde:

Begeleiding vindt plaats op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Daarnaast hierbij de algemene voorwaarde

Gewichtsconsulent: Manon van den Oord lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent en Specialisatie Kind en Voeding, handelend als zelfstandig gevestigde Gewichtsconsulent;
Client: degene aan wie door de Gewichtsconsulent advies wordt verleend;
Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist) door wie de client naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de client aan de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de client onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De client is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien  Gewichtsconsulent niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gewichtsconsulent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Basis voor behandeling

De gewichtsconsulent kan de client zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De gewichtsconsulent behoudt zich het recht de client te verwijzen indien de gewichtsconsulent dit nodig acht. De client regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien gewichtsconsulent tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de client (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Verhindering

Bij verhindering dient de client zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Inzake afspraken op een maandag of een werkdag volgend op een of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00u op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00u op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Tarieven

Client is aan de gewichtsconsulent verschuldigd een honorarium, dat wordt vermeld op de website. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is de gewichtsconsulent gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.
Het honorarium van gewichtsconsulent is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Betaling

De client betaalt na afloop van het consult. Hiervoor ontvangt de client digitaal een factuur. De client is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de Zorgverzekeraar om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen.

Gegevens en informatie

De gewichtsconsulent is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien client alle door de gewichtsconsulent verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door gewichtsconsulent gewenst, heeft verstrekt aan de gewichtsconsulent. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat client de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de client. De gewichtsconsulent heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat client aan deze verplichting heeft voldaan.
Client is gehouden gewichtsconsulent onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulent verstrekte gegevens en informatie.
Gegevens van de client worden zonder toestemming van de client zelf niet aan derden verstrekt.

Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de client. De client is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de client aan de gewichtsconsulent.

Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de client van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is voorts beperkt het bedrag gelijk aan 5 maal het bedrag aan honorarium (excl. omzetbelasting) dat door de gewichtsconsulent in rekening is gebracht aan de client.
De gewichtsconsulent is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de gewichtsconsulent (al dan niet op verzoek van de client) ingeschakelde derde of hulppersoon
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en client vrijwaart de gewichtsconsulent tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Client vrijwaart de gewichtsconsulent in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door client aan de gewichtsconsulent onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de client aan de gewichtsconsulent op welke locatie dan ook.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de client, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt van deze algemene voorwaarden bepaalde.

Geschillen en toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de gewichtsconsulent en de client. Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de client over de persoonlijke benadering van de client of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen. Indien de gewichtsconsulente als eisende partij optreedt, heeft deze optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

 

Print deze pagina

Reageren is niet mogelijk